Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Skanderborg

Nyhedsbrev fra de radikale byrådsmedlemmer i Skanderborg Kommune

Nyhedsbrev vedrørende konstitueringen af det nye byråd i Skanderborg Kommune og vores arbejde i byrådet. Nyhedsbrevet dækker perioden fra d. 1. januar og frem til nu.

Af Anne Heeager og Tage Nielsen.


Kære medlemmer af Radikale Venstre, Skanderborg


Vi håber, at I har lyst til at læse med! Skulle I have spørgsmål eller kommentarer, er I naturligvis meget velkomne til at ringe eller skrive til os. I er også meget velkomne til at deltage på de medlemsmøder, der holdes månedligt – typisk på Fælleden – hvor vi også altid deltager. God læselyst ☺


To radikale byrådsmedlemmer med gode placeringer


Udgangspunktet for arbejdet i byrådet er de to pladser, som Radikale Venstre bevarede efter valget i november. Vi glæder os begge over, at vi hver især ikke står alene, men har én at drøfte tingene med. Det betyder rigtig meget i de mange løbende diskussioner og beslutninger – og vores samarbejde fungerer godt.


Vi glæder os også begge over det flotte arbejde, som vores daværende formand, Mie Bergmann, og Tage præsterede på valgnatten som forhandlere for Radikale venstre. Det betyder nemlig, at både Tage og Anne nu er centralt placeret i de forskellige politiske udvalg. Tage sidder som formand, for det udvalg, der nu hedder kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget. Anne sidder i Undervisnings- og børneudvalget og i Økonomiudvalget. Vi mener ikke, at vi kunne være bedre placeret i forhold til de emner, vi gik på valg på - uagtet at alle områder naturligvis er væsentlige.


I hvert udvalg sidder der syv byrådsmedlemmer og ikke fem som før valget. Endvidere gælder, at udvalgene i mange tilfælde består af mange nye medlemmer. Det gælder både i forhold ”gamle” byrådsmedlemmer, som har fået nye udvalgsposter, og i forhold til nye byrådsmedlemmer. På den positive side kan fremhæves, at vi oplever en masse energi og virkelyst i udvalgene. Udfordringen er dog, at alle ser hinanden lidt an, og at vi holder en del meget lange

møder i både udvalg og byråd. Herved lærer dog hinanden og hinandens standpunkter at kende – og vi er i Radikale Venstre fortrøstningsfulde i forhold til det fremadrettede samarbejde i udvalgene. 


Konstitueringsaftalen


Udover at sikre os gode pladser i udvalgene, sørgede Mie og Tage på valgnatten for, at også konstitueringsaftalens ordlyd på mange måder afspejler god radikal politik. Der er flere gode og væsentlige punkter i aftalen (!), men her vil vi alene fremhæve tre punkter, som vi glæder os over og som viser spændvidden i aftalen.


Konstitueringsaftalen fremhæver således, at vi skal:  • satse yderligere på kommunen som en grøn og bæredygtig kommune

  • sætte markant flere penge af til anlægsopgaver på skole og daginstitutionsområdet

  • analysere og fokusere kulturindsatsen ud fra kommunens styrkepositioner og med udgangspunkt i forenings- og frivilliglivet.


I flertalsgruppen bestående af R, S, SF, Ø og Å, bliver der afholdt møder, hvor vi diskuterer, hvordan vi hjælper og forpligtiger hinanden på at få ført konstitueringsaftalens ord ud i livet. Fra Radikale side mener vi, at konstitueringsaftalen udgør et godt fælles grundlag for vores indsats i de kommende år. Vi tror dog omvendt ikke, at implementeringen bliver uden blod, sved og tårer. For prioriteringer er altid svære. Men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde de andre partier fast.


Med konstitueringsaftalen blev det også besluttet, at der i løbet af denne byrådsperiode skal nedsættes tre §17, stk 4. udvalg – altså særlige opgaveudvalg, hvor også eksterne parter inviteres med ind.


Emnerne for udvalgene er:  • Borgerinddragelse og demokrati

  • Bæredygtighed og grøn omstilling

  • Erhvervslivets vilkår


Radikale er ikke repræsenteret i udvalgene som sådan, men er naturligvis med til at definere deres kommissorium i byrådet. I den forbindelse er vi optagede af at sikre, at udvalgene reelt kommer til at

bygge oven på det, vi allerede har og gør - og ikke bare bliver signalgivning.


Nyt med særlig fokus på undervisnings- og børneudvalget


Undervisnings- og Børneudvalget er i gang med at blive introduceret til alle politikområder og at tilrettelægge arbejdet i en årsplan, der skal sikre, at vi får lavet politikkontrol på alle områder og får taget fat på de

emner, der optager os mest. Det er en svær prioritering – for meget er interessant. Radikale Venstre har slået til lyd for, at vi skal have særligt fokus på overgangene til ungdomsuddannelser, fremme af den åbne skole, udarbejdelse af gennemskuelige økonomiske tildelingsmodeller til skolerne og nedbrydning af negativ social arv. Herudover mener vi, at vi bør revidere den gældende skolepolitik.


I forhold til de mere konkrete sager har Ry-sagen fyldt rigtig meget på udvalgets område i den forgangne byrådsperiode – og den fylder naturligvis stadig. Undersøgelsen hos Ombudsmanden er ikke afsluttet, men Kromann Reumert har aflagt deres rapport. Rapporten slår fast, at Mølleskolen ikke har levet op til sin notats-, journaliserings- og underretningspligt. Hermed rettes en ikke uvæsentlig kritik. Rapporten konkluderer dog samtidig, at der ikke er belæg for at tro, at skolen vil have handlet anderledes i forhold til de berørte drenge, hvis den havde fulgt de korrekte juridiske procedurer.


Administrationen arbejder nu med at sikre, at alle vores skoler og dagtilbud mv. på sigt fremadrettet kender gældende regler og lever efter dem, når de udøver ”egentlig forvaltningsvirksomhed”. Vores vurdering er, at administrationens tilgang til at lære af erfaringerne fra Ry-sagen er oprigtig, og at der er udarbejdet et gennemarbejdet og sagligt bud på, hvad der skal tages fat i. I Radikale vil vi arbejde seriøst med administrationens oplæg til, hvordan vi kan drage læring af sagen. Vi mener dog også, at det af hensyn til de mange medarbejdere på skolen og i administrationen, som har været meget berørte af denne sag, snart er på tide at markere en politisk afslutning. Men selvfølgelig afventer vi Ombudsmandens endelige rapport.


Hvis vi skal frem hæve ét område mere, der har fyldt meget i diskussionerne på udvalgets møder, er det kapacitetsudfordringer på dagtilbuds- og skoleområdet samt standarden af vores anlæg på disse områder. Der er et stort efterslæb, som lige nu er ved at blive analyseret. Dels i Hørning med skolestrukturen der, men også andre steder i kommunen på skoleområdet og på dagtilbudsområdet. Der er ingen tvivl om, at der bliver nok at bruge pengene på! Alene i forhold til at sikre et ordentligt indeklima på kommunens folkeskoler er det vurderet, at vi har et udgiftsmæssigt behov på 108 mio. kr. - alene i forhold til dette ene opmærksomhedspunkt. Og så har vi hele dagtilbudsområdet, hvor lignende udfordringer eksisterer. Konstitueringsaftalens løfter er således helt nødvendige at holde fast i. Vi havde håbet, at vi ville blive hjulpet lidt på vej af en reform af den kommunale udligning, men det lader desværre ikke til at være tilfældet. 


Nyt med fokus på Kultur, sundheds- og beskæftigelsesudvalget 


Udvalgets fagområde i denne byrådsperiode er kultur, sundhed og beskæftigelse. Udvalget er også her i gang med at blive introduceret til alle politikområder og desuden at tilrettelægge arbejdet ind i en årsplan, der skal sikre, at vi får lavet politikkontrol på alle områder.


På sundhedsområdet er det især opfølgning på den nyligt offentliggjorte rapport; ”hvordan har du det”, der har fyldt i 2018. Her ligger Skanderborg for det meste flot, nedgang i antal rygere og nedgang i forbrug af alkohol. Til gengæld er der flere, der er stressede og mentalt udfordrede. 


Generelt ser det godt ud i Skanderborg Kommune. Vi er den ”sundeste” kommune i landet og i øvrigt også den kommune, hvor vi lever længst af alle i landet. Vi diskuterer lige nu, hvordan vi skal gå videre med en offensiv sundhedsindsats, her især i forhold til de unge og de udsatte. Vi vil arbejde for mindre ulighed i sundhed. 


På kulturområde er der også mange tiltag i gang. Vi indviede i slutningen af 2017 et nyt bibliotek i Ry, og vi skal snart i gang med Søtorvet og udvidelse i kulturhuset. Vi er desuden i gang med finde veje til, hvordan vi kan få de psykisk udfordrede i gang motions- og bevægelsesaktiviteter. 


Under udvalgets områder er der beskæftigelse, socialpsykiatri, integration - og også ansvaret for den nye Forberedende grunduddannelse (FGU) for unge op til 30 år, der ikke følger den ”slagne” vej og som har udfordringer af forskellig art. Her få vi en afdeling i Skanderborg, og hører i øvrigt sammen med Horsens, Odder og Samsø. Det samtidig et farvel til produktionsskolerne. Integrationsrådet blive udvidet ganske betragteligt, da der har været et stort ønske om at kunne inddrage flere arbejdet. Nu kan der være op til 25 personer i rådet. 


Vi har brugt en del tid på at diskutere jobcenter og især folks oplevelser med job centret. Det er trist at høre om, hvordan folk føler sig mistænkeliggjort og ikke føler, at de bliver hjulpet videre med de udfordringer, de kommer med. Dette er noget, vi vil sætte fokus på. Ofte er det svært at forstå, hvorfor man som syg eller ledig skal igennem en masse forløb, som ikke giver mening for folk. Og det er vel det, der også efterhånden er kommet fokus på i beskæftigelsesministeriet. For de regler, der gælder, er ikke vedtaget i kommunen, men i Folketinget. Det er dog også værd at bemærke, at de allerfleste får en fin behandling og ikke har noget at klage over.


Samlet set lader det til, at beskæftigelsesområdet kommer til at fylde meget i udvalgets arbejde.


De mange andre emner, man kunne tage op og som også har fyldt meget i diskussionerne


Der er mange andre emner vi ikke har sagt noget om, men som man sagtens kunne sige noget om med udgangspunkt i udvalgenes og byrådets arbejde. Vi kunne sige noget om ambulanceresponstider og fremskudte ambulancer Ry. Om hjertestarter. Om vandmiljøplaner og sikring af grundvandet. Om kommuneplanen, planen for centerbyerne og overvejelser om byggehøjder. Om plejeboligplan og byggeriet af Fællesskabernes hus i Ry. Om togplaner og kollektiv trafik. Og om rigtig meget mere.


Skulle man have interesse i at høre nærmere om dette, er man velkommen til at hive fat i os. Byrådsdebatterne kan desuden følges live på Skanderborg Kommunes hjemmeside. Og endeligt er alle medlemmer velkomne til at deltage i vores partimøder og til at komme med forslag, som vi skal drøfte i denne gruppe. Flere af vores medlemmer benytter allerede denne mulighed – og det er vi rigtig glade for!!  På den måde mærker vi nemlig, hvad der er væsentligt for vores medlemmer, ligesom deres interesse opleves som en kæmpe stor støtte. Vi ønsker at takke alle, der på denne måde bidrager til arbejdet!


Vi glæder os til de kommende – næsten – fire års arbejde og til at tage fat på alt det, der venter. I forhold til den politiske situation er det vores forventning, at det kan blive vanskeligt at samle byrådet helt så meget, som det der tidligere har været tradition for i Skanderborg. Men spændende bliver det. Vi håber, at I vil følge os og hive fat i os, lige som I plejer. Det er en stor støtte og inspiration!!


Farvel og tak – og velkommen til: Ny formand for vores lokale partiafdeling


Før vi afslutter dette nyhedsbrev, vil vi benytte lejligheden til at sige tusind tak til vores afgående formand for lokalforeningen, Mie Bergmann. Mie har været en fantastisk formand for vores forening og har desuden været aktiv for Radikale Venstre i lokal politik og på landsplan i mange år. Mie har været en stor støtte og har samlet lokalforeningen med sit engagement, sin energi og sit gode humør. Vi kommer til at savne Mie for bordenden ved vores møder, men håber, at Mie vil blive ved med at komme til medlemsmøderne og være en aktiv del af foreningen!!  


Som afløser for Mie Bergmann blev Katja Hillers valgt som formand for lokalafdelingen på generalforsamlingen d. 16. april. Vi ønsker Katja et stort tillykke med valget og glæder os meget til samarbejdet med hende. Også Katja har igennem mange år været en aktiv kraft i lokalområdet, og vi glæder os over, at hun nu har lyst til at kaste sine kræfter over arbejdet i lokalforeningen. Tillykke med valget, Katja!